2014.05.31 SWR Sommerfestival Tim Bendzko Konzert_0025_